无量寿经在线网
标题

无量寿经注音

  • 卷上
  • 卷下
卷上


wén

shì


shí

zài
wáng
shè
chéng

shé

shān
zhōng




qiū
zhòng
wàn
èr
qiān
rén



qiè

shèng

shén
tōng




míng
yuē

zūn
zhě
jiāo
chén


zūn
zhě
shè



zūn
zhě


jiān
lián

zūn
zhě
jiā
shè

zūn
zhě
ē
nán
děng

ér
wéi
shàng
shǒu

yòu
yǒu

xián



wén
shū
shī










xiàn
jié
zhōng

qiè



jiē
lái

huì

yòu
xián

děng
shí
liù
zhèng
shì

suǒ
wèi
shàn

wéi



huì
biàn
cái



guān

zhù



shén
tōng
huā



guāng
yīng



bǎo
chuáng



zhì
shàng




gēn



xìn
huì



yuàn
huì



xiāng
xiàng



bǎo
yīng



zhōng
zhù



zhì
xíng



xiè
tuō



ér
wéi
shàng
shǒu

xián
gòng
zūn
xiū

xián

shì
zhī





liàng
xíng
yuàn

ān
zhù

qiè
gōng


zhōng

yóu

shí
fāng

xíng
quán
fāng
biàn
便




zàng

jiū
jìng

àn

yuàn


liàng
shì
jiè
chéng
děng
zhèng
jué

shě
dōu
shuài

jiàng
wáng
gōng


wèi
chū
jiā


xíng
xué
dào

zuò

shì
xiàn

shùn
shì
jiān



dìng
huì


xiáng


yuàn


wēi
miào


chéng
zuì
zhèng
jué

tiān
rén
guī
yǎng

qǐng
zhuǎn

lún

cháng


yīn

jué
zhū
shì
jiān


fán
nǎo
chéng

huài
zhū

qiàn


zhuó
gòu


xiǎn
míng
qīng
bái

tiáo
zhòng
shēng

xuān
miào


zhù
gōng


shì

tián


zhū

yào
jiù
liáo
sān


shēng
guàn
dǐng
jiē

shòu




wéi
jiào



zuò
ē
shé


cháng

xiāng
yìng

biān
zhū
xíng

chéng
shú



biān
shàn
gēn


liàng
zhū

xián
gòng

niàn

zhū

chà
zhōng

jiē
néng
shì
xiàn


shàn
huàn
shī

xiàn
zhòng

xiàng



xiàng
zhòng

shí





zhū
p ú





shì

tōng
zhū

xìng


zhòng
shēng
xiàng

gòng
yǎng
zhū


kāi
dǎo
qún
shēng

huà
xiàn

shēn

yóu

diàn
guāng

liè

jiàn
wǎng

jiě
zhū
chán


yuǎn
chāo
shēng
wén

zhī




kōng

xiàng

yuàn

mén

shàn

fāng
biàn
便

xiǎn
shì
sān
shèng



zhōng
xià

ér
xiàn
miè




shēng

miè
zhū
sān






qi è
tuó
luó

mén

suí
shí


huá
yán
sān
mèi



zǒng
chí
bǎi
qiān
sān
mèi

zhù
shēn
chán
dìng




liàng
zhū




niàn
qǐng

biàn
yóu

qiè





bi àn
cái

zhù

xián
hèng

shàn
néng
fēn
bié
zhòng
shēng

yán

kāi
huà
xiǎn
shì
zhēn
shí
zhī


chāo
guò
shì
jiān
zhū
suǒ
yǒu


xīn
cháng

zhù

shì
zhī
dào



qiè
wàn


suí


zài

wéi
zhū
shù
lèi

zuò

qǐng
zhī
yǒu

shòu
chí

lái
shèn
shēn

zàng



zhǒng
xìng
cháng
shǐ
使

jué

xīng

bēi

mǐn
yǒu
qíng

yǎn

biàn

shòu

yǎn


è


kāi
shàn
m én


zhū
zhòng
shēng

shì
ruò



zhěng




jiē


àn


huò
zhū


liàng
gōng


zhì
huì
shèng
míng







shì
děng
zhū





liàng

biān


shí
lái


yòu
yǒu

qiū


bǎi
rén

qīng
xìn
shì

qiān
rén

qīng
xìn


bǎi
rén


jiè
tiān


jiè
tiān

zhū
tiān
fàn
zhòng


gòng

huì

ěr
shí
shì
zūn

wēi
guāng




róng
jīn


yòu

míng
jìng

yǐng
chàng
biǎo


xiàn

guāng
míng

shù
qiān
bǎi
biàn

zūn
zhě
ē
nán




wé i

jīn

shì
zūn


shēn
zhū
gēn

yuè

qīng
jìng

guāng
yán
wēi
wēi

bǎo
chà
zhuāng
yán

cóng


lái

suǒ
wèi
céng
jiàn



zhān
yǎng

shēng

yǒu
xīn


cóng
zuò


piān
tǎn
yòu
jiān

cháng
guì

zhǎng

ér
bái

yán

shì
zūn
jīn




dìng

zhù




zhù
zhū

suǒ
zhù
dǎo
shī
zhī
xíng

zuì
shèng
zhī
dào


lái
xiàn
zài


xiāng
niàn

wéi
niàn
guò

wèi
lái
zhū



wéi
niàn
xiàn
zài

fāng
zhū





wēi
shén
xiǎn
yào
耀

guāng
ruì
shū
miào
nǎi
ěr

yuàn
wéi
xuān
shuō


shì
shì
zūn

gào
ē
nán
yán

shàn
zāi
shàn
zāi


wèi
āi
mǐn

yào
zhū
zhòng
shēng


néng
wèn

shì
wēi
miào
zhī



jīn

wèn

shèng

gòng
yǎng

tiān
xià
ē
luó
hàn


zhī



shī
lěi
jié

zhū
tiān
rén
mín

yuān
fēi
ruǎn
dòng
zhī
lèi

gōng

bǎi
qiān
wàn
bèi





dāng
lái
zhū
tiān
rén
mín


qiè
hán
líng

jiē
yīn

wèn
ér


tuō


ē
nán


lái


jìn

bēi

jīn
āi
sān
jiè

suǒ

chū
xīng

shì

guāng
chǎn
dào
jiào


zhěng
qún
méng

huì

zhēn
shí
zhī


nán
zhí
nán
jiàn


yōu
tán
huā


yǒu
chū
xiàn


jīn
suǒ
wèn

duō
suǒ
ráo


ē
nán
dāng
zhī


lái
zhèng
jué


zhì
nán
liáng


yǒu
zhàng
ài

néng

niàn
qǐng

zhù

liàng

亿
jié

shēn

zhū
gēn


yǒu
zēng
jiǎn

suǒ

zhě



lái
dìng
huì

jiù
chàng





qiè


ér

zuì
shèng

zài


ē
nán

tīng

shàn

niàn
zhī


dāng
wéi


fēn
bié
jiě
shuō


gào
ē
nán

guò


liàng






yāng
shù
jié

yǒu

chū
shì

míng
shì
jiān

zài
wáng

lái

yìng
gòng

děng
zhèng
jué

míng
xíng


shàn
shì

shì
jiān
jiě


shàng
shì

diào

zhàng
fu

tiān
rén
shī


shì
zūn

zài
shì
jiào
shòu

shí
èr
jié

shí
wéi
zhū
tiān

shì
rén
mín
shuō
jīng
jiǎng
dào

yǒu

guó
zhǔ
míng
shì
ráo
wáng

wén

shuō


huān

kāi
jiě

xún


shàng
zhēn
zhèng
dào



guó
juān
wáng

xíng
zuò
shā
mén

hào
yuē

zàng

xiū


dào

gāo
cái
yǒng
zhé


shì
chāo


xìn
jiě
míng



jiē



yòu
yǒu
shū
shèng
xíng
yuàn


niàn
huì


zēng
shàng

xīn

jiān


dòng

xiū
xíng
jīng
jìn


néng

zhě

wǎng


suǒ

dǐng

cháng
guì

xiàng


zhǎng



qié
tuō
zàn



guǎng
广

yuàn

sòng
yuē


lái
wēi
miào

duān
yán


qiè
shì
jiān

yǒu
děng

guāng
míng

liàng
zhào
shí
fāng


yuè
huǒ
zhū
jiē

yào

shì
zūn
néng
yǎn

yīn
shēng

yǒu
qíng


suí
lèi
jiě

yòu
néng
xiàn

miào

shēn


shǐ
使
zhòng
shēng
suí
lèi
jiàn

yuàn



qīng
jìng
shēng


yīn



biān
jiè

xuān
yáng
jiè
dìng
jīng
jìn
mén

tōng

shèn
shēn
wēi
miào

zhì
huì
guǎng
广

shēn

hǎi

nèi
xīn
qīng
jìng
jué
chén
láo

chāo
guò

biān
è

mén


dào


jiū
jìng
àn


míng
tān
chēn
jiē
yǒng

huò
jìn
guò
wáng
sān
mèi



guò


liàng

wéi

qún
shēng

dǎo
shī

néng
jiù

qiè
zhū
shì
jiān

shēng
lǎo
bìng

zhòng

nǎo

cháng
xíng

shī

jiè
rěn

jīng
jìn
dìng
huì
liù

luó

wèi

yǒu
qíng
lìng




zhī
zhě
shǐ
使
chéng

jiǎ
lìng
gòng
yǎng
héng
shā
shèng



jiān
yǒng
qiú
zhèng
jué

yuàn
dāng
ān
zhù
sān


héng
fàng
guāng
míng
zhào

qiè

gǎn

guǎng
广

qīng
jìng

shū
shèng
zhuāng
yán

děng
lún

lún
huí
zhū

zhòng
shēng
lèi


shēng

chà
shòu
ān

cháng
yùn

xīn

yǒu
qíng


jìn

biān

zhòng
shēng


xíng
jué
dìng
jiān


wéi

shèng
zhì
néng
zhèng
zhī

zòng
shǐ
使
shēn
zhǐ
zhū

zhōng


shì
yuàn
xīn
yǒng

tuì
退


zàng

qiū
shuō




ér
bái

yán


jīn
wéi


dào




shàng
zhèng
jué
zhī
xīn


yuàn
zuò



lìng



yuàn

wéi

guǎng
广
xuān
jīng



dāng
fèng
chí



xiū
xíng


zhū
qín

shēng

gēn
běn


chéng

shàng
zhèng
děng
zhèng
jué


lìng

zuò

shí

zhì
huì
guāng
míng

suǒ

guó


jiào
shòu
míng


jiē
wén
shí
fāng

zhū
tiān
rén
mín

yuān
ruǎn
lèi

lái
shēng

guó


zuò





shì
yuàn

dōu
shèng

shù
zhū

guó
zhě

nìng


fǒu

shì
jiān

zài
wáng



wéi

zàng
ér
shuō
jīng
yán




hǎi

r én
dòu
liàng

jīng

jié
shù

shàng

qióng


rén
yǒu
zhì
xīn
qiú
dào

jīng
jìn

zhǐ

huì
dāng

guǒ


yuàn






wéi

xiū

f āng
biàn
便

ér
néng
chéng
jiù

chà
zhuāng
yán


suǒ
xiū
xíng



dāng
zhī

qīng
jìng

guó


yìng

shè


zàng
bái
yán



hóng
shēn

fēi

jìng
jiè

wéi
yuàn

lái
yìng
zhèng
biàn
zhī

guǎng
广
yǎn
zhū


liàng
miào
chà

ruò


wén


shì
děng



wéi
xiū


shì
mǎn
suǒ
yuàn

shì
jiān

zài
wáng

zhī

gāo
míng

zhì
yuàn
shēn
guǎng
广


wéi
xuān
shuō
èr
bǎi

shí

亿
zhū

chà


gōng

yán
jìng

guǎng
广

yuán
mǎn
zhī
xiàng

yìng

xīn
yuàn


xiàn

zhī

shuō
shì

shí

jīng
qiān

亿
suì

ěr
shí

zàng
wén

suǒ
shuō

jiē


jiàn




shàng
shū
shèng
zhī
yuàn



tiān
rén
shàn
è

guó


miào


wéi
jiū
jìng

biàn
便


xīn

xuǎn

suǒ


jié


yuàn

jīng
qín
qiú
suǒ

gōng
shèn
bǎo
chí

xiū

gōng


mǎn


jié



èr
sh í


zhī



gōng

zhuāng
yán
zhī
shì

míng
liǎo
tōng





chà

suǒ
shè

guó

chāo
guò




shè
shòu




shì

zài
wáng

lái
suǒ


shǒu



rào

sān



zhǎng
ér
zhù

bái
yán
shì
zūn



chéng
jiù
zhuāng
yán



qīng
jìng
zhī
xíng


yán
shàn
zāi

jīn
zhèng
shì
shí


yìng

shuō

lìng
zhòng
huān



lìng

zhòng

wén
shì





shàn


néng


chà

xiū

shè
shòu

mǎn


liàng

yuàn


zàng
bái
yán

wéi
yuàn
shì
zūn



tīng
chá


ruò
zhèng


shàng



chéng
zhèng
jué


suǒ


chà



w ú
liàng






gōng

zhuāng
yán


yǒu



è
饿
guǐ

qín
sh òu

yuān
fēi
ruǎn
dòng
zhī
lèi

suǒ
yǒu

qiè
zhòng
shēng



yàn

luó
jiè

sān
è
dào
zhōng

lái
shēng

chà

shòu


huà


chéng
ē
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān





gèng
duò
è



shì
yuàn

nǎi
zuò




shì
yuàn




shàng
zhèng
jué


zuò

shí

shí
fāng
sh ì
jiè

suǒ
yǒu
zhòng
shēng

lìng
shēng

chà

jiē



zhēn
jīn

shēn

sān
shí
èr
zhǒng


zhàng
fu
xiàng

duān
zhèng
jìng
jié


tóng

lèi

ruò
xíng
mào
chā
bié

yǒu
hǎo
chǒu
zhě



zhèng
jué


zuò

shí

suǒ
yǒu
zhò ng
shēng

shēng

guó
zhě


zhī

liàng
jié
shí

宿
mìng

suǒ
zuò
shàn
è

jiē
néng
dòng
shì

chè
tīng

zhī
shí
fāng

lái
xiàn
zài
zhī
shì



shì
yuàn



zhèng
jué


zuò

shí

suǒ
yǒu
zhò ng
shēng

shēng

guó
zhě

jiē


xīn
zhì
tōng

ruò


zhī

亿

yóu

bǎi
qiān

chà

zhòng
shēng
xīn
niàn
zhě



zhèng
jué


zuò

shí

suǒ
yǒu
zhò ng
shēng

shēng

guó
zhě

jiē

shén
tōng

zài


luó

duō



niàn
qǐng


néng
chāo
guò

亿

yóu

bǎi
qiān

chà

zhōu
biàn
xún

gòng
yǎng
zhū

zhě



zhèng
jué


zuò

shí

suǒ
yǒu
zhò ng
shēng

shēng

guó
zhě

yuǎn

fēn
bié

zhū
gēn

jìng

ruò

jué
dìng
chéng
děng
zhèng
jué

zhèng

niè
pán
zhě



zhèng
jué


zuò

shí

guāng
míng

liàng


zhào
shí
fāng

jué
shèng
zhū


shèng


yuè
zhī
míng
qiān
wàn

亿
bèi

ruò
yǒu
zhòng
shēng

jiàn

guāng
míng

zhào
chù

shēn



ān



xīn
zuò
shàn

lái
shēng

guó

ruò

ěr
zhě



zhèng
jué


zuò

shí

shòu
寿
mìng
w ú
liàng

guó
zhōng
shēng
wén
tiān
rén

shù

shòu
寿
mìng

jiē

liàng

jiǎ
lìng
sān
qiān

qiān
shì
jiè
zhòng
shēng


chéng
yuán
jué


bǎi
qiān
jié


gòng

xiào

ruò
néng
zhī

liàng
shù
zhě



zhèng
jué


zuò

shí

shí
fāng
sh ì
jiè

liàng
chà
zhōng


shù
zhū


ruò

gòng
chēng
tàn

míng

shuō

gōng

guó

zhī
shàn
zhě



zhèng
jué


zuò

shí

shí
fāng
zh òng
shēng

wén

míng
hào

zhì
xīn
xìn
yào

suǒ
yǒu
shàn
gēn

xīn
xīn
huí
xiàng

yuàn
shēng

guó

nǎi
zhì
shí
niàn

ruò

shēng
zhě



zhèng
jué

wéi
chú



fěi
bàng
zhèng



zuò

shí

shí
fāng
zh òng
shēng

wén

míng
hào




xīn

xiū
zhū
gōng


fèng
xíng
liù

luó


jiān


tuì
退



shàn
gēn
huí
xiàng

yuàn
shēng

guó


xīn
niàn


zhòu


duàn

lín
shòu
寿
zhōng
shí



zhū


zhòng
yíng
xiàn

qián

jīng


jiān


shēng

chà

zuò
ē
wéi
yuè
zhì





shì
yuàn



zhèng
jué


zuò

shí

shí
fāng
zh òng
shēng

wén

míng
hào


niàn

guó




xīn

jiān


tuì
退

zhí
zhòng

běn

zhì
xīn
huí
xiàng


shēng





suì
zhě

ruò
yǒu

宿
è

wén

míng




huǐ
guò

wéi
dào
zuò
shàn

biàn
便
chí
jīng
jiè

yuàn
shēng

chà

mìng
zhōng


gèng
sān
è
dào


shēng

guó

ruò

ěr
zhě



zhèng
jué


zuò

shí

guó




ruò
yǒu

rén

wén

míng



qīng
jìng
xìn




xīn


huàn

shēn

yuàn
shēng

guó

mìng
zhōng

huà
nán


lái

chà


shí
fāng
shì
jiè
zhū
zhòng
shēng
lèi

shēng

guó
zhě

jiē


bǎo
chí
lián
huā
zhōng
huà
shēng

ruò

ěr
zhě



zhèng
jué


zuò

shí

shí
fāng
zh òng
shēng

wén

míng


huān

xìn
yào


bài
guī
mìng


qīng
jìng
xīn

xiū


hèng

zhū
tiān
shì
rén



zhì
jìng

ruò
wén

míng

shòu
寿
zhōng
zhī
hòu

shēng
zūn
guì
jiā

zhū
gēn

quē

cháng
xiū
shū
shèng
fàn
hèng

ruò

ěr
zhě


q ǔ
zhèng
jué


zuò

shí

guó
zhōng
w ú

shàn
míng

suǒ
yǒu
zhòng
shēng

shēng

guó
zhě

jiē
tóng

xīn

zhù

dìng


yǒng


nǎo

xīn

qīng
liáng

suǒ
shòu
kuài


yóu

lòu
jìn

qiū

ruò

xiǎng
niàn

tān

shēn
zhě



zhèng
jué


zuò

shí

shēng

gu ó
zhě

shàn
gēn

liàng

jiē

jīn
gāng

luó
yán
shēn

jiān

zhī


shēn
dǐng
jiē
yǒu
guāng
míng
zhào
yào
耀

chéng
jiù

qiè
zhì
huì

huò


biān
biàn
cái

shàn
tán
zhū


yào

shuō
jīng
xíng
dào



zhōng
shēng

ruò

ěr
zhě



zhèng
jué


zuò

shí

suǒ
yǒu
zhò ng
shēng

shēng

guó
zhě

jiū
jìng

zhì

shēng

chù

chú

běn
yuàn
wéi
zhòng
shēng



hóng
shì
kǎi

jiào
huà

qiè
yǒu
qíng

jiē

xìn
xīn

xiū


hèng

xíng

xián
dào

suī
shēng

fāng
shì
jiè

yǒng

è


huò
yào
shuō


huò
yào
tīng


huò
xiàn
shén


suí

xiū



b ù
yuán
mǎn

ruò

ěr
zhě



zhèng
jué


zuò

shí

shēng

gu ó
zhě

suǒ

yǐn
shí




zhǒng
zhǒng
gòng


suí


zhì


b ù
mǎn
yuàn

shí
fāng
zhū


yìng
niàn
shòu

gòng
yǎng

ruò

ěr
zhě


q ǔ
zhèng
jué


zuò

shí

guó
zhōng
w àn


yán
jìng

guāng


xíng

shū


qióng
wēi

miào


néng
chēng
liáng


zhū
zhòng
shēng

suī

tiān
yǎn

yǒu
néng
biàn

xíng


guāng
xiàng

míng
shù


zǒng
xuān
shuō
zhě



zhèng
jué


zuò

shí

guó
zhōng
w ú
liàng

shù

gāo
huò
bǎi
qiān
yóu
xún

dào
chǎng
shù
gāo


bǎi
wàn


zhū


zhōng

suī
yǒu
shàn
gēn
liè
zhě


néng
liǎo
zhī


jiàn
zhū

jìng
guó
zhuāng
yán



bǎo
shù
jiān
jiàn

yóu

míng
jìng



miàn
xiàng

ruò

ěr
zhě


q ǔ
zhèng
jué


zuò

shí

suǒ


chà

guǎng
广

yán
jìng

guāng
yíng

jìng

chè
zhào
shí
fāng

liàng

shù





zhū

sh ì
jiè

zhòng
shēng

zhě

shēng

yǒu
xīn

ruò

ěr
zhě



zhèng
jué


zuò

shí

xià
cóng



shàng
zhì

kōng

gōng
diàn
殿
lóu
guàn

chí
liú
huā
shù

guó

suǒ
yǒu

qiè
wàn


jiē


liàng
bǎo
xiāng

chéng


xiāng

xūn
shí
fāng
shì
jiè

zhòng
shēng
wén
zhě

jiē
xiū

xíng

ruò

ěr
zhě



zhèng
jué


zuò

shí

shí
fāng

chà
zhū


zhòng

wén

míng


jiē

dài

qīng
jìng

jiě
tuō


děng
sān
mèi

zhū
shēn
zǒng
chí

zhù
sān



zhì

chéng


dìng
zhōng
cháng
gòng

liàng

biān

qiè
zhū



shī
dìng


ruò

ěr
zhě



zhèng
jué


zuò

shí


fāng
shì
jiè
zhū


zhòng

wén

míng
zhě

zhèng

shēng


huò
tuó
luó


qīng
jìng
huān



píng
děng
zhù

xiū


hèng




běn

yīng
shí

huò

èr
sān
rěn


zhū



néng
xiàn
zhèng

tuì
退
zhuǎn
zhě



zhèng
jué


gào
ē
nán

ěr
shí

zàng

qiū
shuō

yuàn




sòng
yuē


jiàn
chāo
shì
zhì


zhì

shàng
dào


yuàn

mǎn

shì

chéng
děng
jué


wéi

shī
zhǔ



zhū
qióng

lìng

zhū
qún
shēng

cháng


yōu
nǎo

chū
shēng
zhòng
shàn
gēn

chéng
jiù


guǒ


ruò
chéng
zhèng
jué


míng

liàng
shòu
寿

zhòng
shēng
wén

hào


lái

chà
zhōng



jīn

shēn

miào
xiàng

yuán
mǎn




bēi
xīn



zhū
qún
pǐn



shēn
zhèng
niàn

jìng
huì
xiū
fàn
hèng

yuàn

zhì
huì
guāng


zhào
shí
fāng
chà

xiāo
chú
sān
gòu
míng

míng

zhòng
è
nán


shě
sān


miè
zhū
fán
nǎo
àn

kāi

zhì
huì
yǎn

huò

guāng
míng
shēn



zhū
è
dào

tōng

shàn

mén

wéi
zhòng
kāi

zàng

guǎng
广
shī
gōng

bǎo




ài
zhì

suǒ
xíng

mǐn
xíng

cháng
zuò
tiān
rén
shī


wéi
sān
jiè
xióng

shuō

shī

hǒu

guǎng
广

zhū
yǒu
qíng

yuán
mǎn

suǒ
yuàn


qiè
jiē
chéng


yuàn
ruò

guǒ


qiān
yìng
gǎn
dòng


kōng
zhū
tiān
shén

dāng

zhēn
miào
huā


gào
ē
nán


zàng

qiū

shuō

sòng


yìng
shí


liù
zhǒng
zhèn
dòng

tiān

miào
huā


sàn

shàng


rán
yīn
yuè
kōng
zhōng
zàn
yán

jué
dìng

chéng

shàng
zhèng
jué

ē
nán


zàng

qiū


shì

zài
wáng

lái
qián


zhū
tiān
rén

zhòng
zhī
zhōng



hóng
shì
yuàn


zhù
zhēn
shí
huì

yǒng
měng
jīng
jìn


xiàng
zhuān
zhì
zhuāng
yán
miào


suǒ
xiū

guó

kāi
kuò
guǎng
广


chāo
shèng

miào

jiàn

cháng
rán


shuāi

biàn



liàng
jié


zhí

xíng



tān
chēn
chī

zhū
xiǎng


zhuó

shēng
xiāng
wèi
chù


dàn
yào

niàn

guò

zhū


suǒ
xiū
shàn
gēn

xíng

jìng
xíng

yuǎn


wàng


zhēn

mén

zhí
zhòng

běn



zhòng


shǎo

zhī


zhuān
qiú
bái


huì

qún
shēng

zhì
yuàn

juàn

rěn

chéng
jiù


zhū
yǒu
qíng

cháng
huái
怀

rěn


yán
ài


quàn


jìn

gōng
jìng
sān
bǎo

fèng
shì
shī
zhǎng


yǒu

wěi
chǎn

zhī
xīn

zhuāng
yán
zhòng
xíng

guǐ
fàn



guān


huà

sān
mèi
cháng


shàn

kǒu





guò

sh àn

shēn



shī



shàn




q īng
jìng

rǎn

suǒ
yǒu
guó
chéng


luò

juàn
shǔ

zhēn
bǎo

dōu

suǒ
zhúo

héng


shī

chí
jiè

rěn


jīng
jìn

chán
dìng

zhì
huì

liù

zhī
xíng

jiào
huà
ān

zhòng
shēng

zhù


shàng
zhēn
zhèng
zhī
dào

yóu
chéng

shì
zhū
shàn
gēn


suǒ
shēng
zhī
chù


liàng
bǎo
zàng


rán

yìng

huò
wéi
zhǎng
zhě

shì

háo
xìng
zūn
guì

huò
wéi
chà

guó
wáng

zhuàn
lún
shèng


huò
wéi
liù

tiān
zhǔ

nǎi
zhì
fàn
wáng


zhū

suǒ

zūn
zhòng
gòng
yǎng

wèi
céng
jiàn
duàn


shì
gōng

shuō

néng
jìn

shēn
kǒu
cháng
chū

liàng
miào
xiāng

yóu

zhān
tán

yōu

luó
huā


xiāng

xūn

liàng
shì
jiè

suí
suǒ
shēng
chù


xiàng
duān
yán

sān
shí
èr
xiàng


shí
zhǒng
hǎo


jiē



shǒu
zhōng
cháng
chū

jìn
zhī
bǎo

zhuāng
yán
zhī



qiè
suǒ


zuì
shàng
zhī



yào
yǒu
qíng

yóu
shì
yīn
yuán

néng
lìng

liàng
zhòng
shēng

jiē

ē
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn


gào
ē
nán


zàng

qiū

xiū


hèng


gōng
lěi



liàng

biān



qiè


ér


zài

fē i
shì

yán
fēn
bié
zhī
suǒ
néng
zhī

suǒ

shì
yuàn

yuán
mǎn
chéng
jiù


shí
ān
zhù



zhuāng
yán

wēi

guǎng
广


qīng
jìng



ē
nán
wén

suǒ
shuō

bái
shì
zūn
yán


zàng


chéng


zhě

wéi
shì
guò




wèi
lái



wéi
jīn
xiàn
zài

fāng
shì
jiè


shì
zūn
gào
yán




lái

lái

suǒ
lái



suǒ



shēng

miè

fēi
guò
xiàn
wèi
lái

dàn

chóu
yuàn

shēng

xiàn
zài

西
fāng


yán


bǎi
qiān

zhī

yóu


chà

yǒu
shì
jiè
míng
yuē




zàng
chéng


hào
ē

tuó

chéng


lái


jīn
shí
jié

jīn
xiàn
zài
shuō


yǒu

liàng

shù


shēng
wén
zhī
zhòng

gōng
jìng
wéi
rào


shuō
ē

tuó

wéi


qiú

shì
yuàn
shí

ē
shé
wáng



w ǔ
bǎi

zhǎng
zhě

wén
zhī
jiē

huān



chí

jīn
huā
gài


dào

qián
zuò



huā
gài
shàng



què
zuò

miàn
tīng
jīng

xīn
zhōng
yuàn
yán

lìng

děng
zuò

shí

jiē

ē

tu ó




zhī
zhī

gào
zhū

qiū

shì
wáng

děng

hòu
dāng
zuò




qián
shì
zhù


dào


shù
jié
lái

gòng
yǎng

bǎi

亿


jiā
shè

shí


děng
wéi




jīn
gòng
yǎng



xiāng
zhí


shí
zhū

qiū
wén

yán
zhě



dài
zhī
huān




ē
nán




jiè


liàng
gōng




zhuāng
yán

yǒng

zhòng


zhū
nàn

è



nǎo
zhī
míng




shí

hán
shǔ


míng
zhī





xiǎo
jiāng
hǎi

qiū
líng
kēng
kǎn

jīng

shā


tiě
wéi





shí
děng
shān

wéi


rán

bǎo

huáng
jīn
wéi


kuān
guǎng
广
píng
zhèng



xiàn


wēi
miào



qīng
jìng
zhuāng
yán

chāo

shí
fāng

qiè
shì
jiè

ē
nán
wén


bái
shì
zūn
yán

ruò

guó




shān



tiān
wáng
tiān

dāo

tiān



ér
zhù


gào
ē
nán




dōu
shuài
nǎi
zhì



jiè


qiè
zhū
tiān



ér
zhù

ē
nán
bái
yán







suǒ
zhì



ē
nán








zhī



shēn
guǒ
bào






zhòng
shēng

bào






zhòng
shēng
shàn
gēn





zhū

shèng


zhū

shì
jiè







guó
zhòng
shēng

gōng

shàn


zhù
xíng





shén



néng
ěr
ěr

ē
nán
bái
yán


yīn
guǒ
bào











shí

suǒ
huò

dàn
wéi
jiāng
lái
zhòng
shēng


chú

wǎng




wèn


gào
ē
nán

ē

tuó

wēi
shén
guāng
míng

zuì
zūn



shí
fāng
zhū


suǒ

néng


biàn
zhào
dōng
fāng
héng
shā

chà

nán

西
běi
fāng


wéi
shàng
xià




shì

ruò
huà
dǐng
shàng
yuán
guāng

huò

èr
sān

yóu
xún

huò
bǎi
qiān
wàn

亿
yóu
xún

zhū

guāng
míng

huò
zhào

èr

chà

huò
zhào
bǎi
qiān

chà

wéi
ē

tuó


guāng
míng

zhào

liàng

biān

shù

chà

zhū

guāng
míng
suǒ
zhào
yuǎn
jìn

běn

qián
shì
qiú
dào
suǒ
yuàn
gōng


xiǎo

tóng

zhì
zuò

shí




zhī


zài
suǒ
zuò

wéi



ē

tuó


guāng
míng
shàn
hǎo

shèng


yuè
zhī
míng

qiān

亿
wàn
bèi

guāng
zhōng

zūn


zhōng
zhī
wáng

shì


liàng
shòu
寿



hào

liàng
guāng



hào

biān
guāng



ài
guāng



děng
guāng



hào
zhì
huì
guāng

cháng
zhào
guāng

qīng
jìng
guāng

huān

guāng

jiě
tuō
guāng

ān
wěn
guāng

chāo

yuè
guāng




guāng


shì
guāng
míng


zhào
shí
fāng

qiè
shì
jiè


yǒu
zhòng
shēng



guāng
zhě

gòu
miè
shàn
shēng

shēn

róu
ruǎn

ruò
zài
sān



zhī
chù

jiàn

guāng
míng
jiē

xiū


mìng
zhōng
jiē

jiě
tuō

ruò
yǒu
zhòng
shēng
wén

guāng
míng
wēi
shén
gōng




chēng
shuō

zhì
xīn

duàn

suí

suǒ
yuàn


shēng

guó



ē
nán


liàng
shòu
寿


shòu
寿
mìng
cháng
jiǔ



chēng


yòu
yǒu

shù
shēng
wén
zhī
zhòng

shén
zhì
dòng


wēi


zài

néng

zhǎng
zhōng
chí

qiè
shì
jiè




zhōng


jiān
lián

shén
tōng



sān
qiān

qiān
shì
jiè

suǒ
yǒu

qiè
xīng
xiù
宿
zhòng
shēng



zhòu



zhī

shù

jiǎ
shǐ
使
shí
fāng
zhòng
shēng


chéng
yuán
jué



yuán
jué

shòu
寿
wàn

亿
suì

shén
tōng
jiē



jiān
lián

jìn

shòu
寿
mìng

jié

zhì



gòng
tuī
suàn



huì
zhōng
shēng
wén
zhī
shù

qiān
wàn
fēn
zhōng



fēn




hǎi

shēn
guǎng
广

biān

shè


máo


wéi
bǎi
fēn

suì

wēi
chén



máo
chén

zhān
hǎi




máo
chén
shuǐ


hǎi
shú
duō

ē
nán



jiān
lián
děng
suǒ
zhī
shù
zhě


máo
chén
shuǐ

suǒ
wèi
zhī
zhě



hǎi
shuǐ



shòu
寿
liàng


zhū



shēng
wén

tiān
rén

shòu
寿
liàng

ěr

fēi

suàn



zhī
suǒ
néng
zhī



lái
guó

duō
zhū
bǎo
shù

huò
chún
jīn
shù

chún
bái
yín
shù

liú

shù

shuǐ
jīng
shù



shù

měi

shù


nǎo
shù

wéi

bǎo
chéng




bǎo

huò
yǒu
èr
bǎo
sān
bǎo

nǎi
zhì

bǎo

zhuǎn
gòng

chéng

gēn
jīng
zhī
gàn


bǎo
suǒ
chéng

huā

guǒ
shí


bǎo
huà
zuò

huò
yǒu
bǎo
shù

huáng
jīn
wéi
gēn

bái
yín
wéi
shēn

liú

wéi
zhī

shuǐ
jīng
wéi
shāo



wéi


měi

wéi
huā


nǎo
wéi
guǒ



zhū
shù


yǒu

bǎo


wéi
gēn
gàn
zhī

huā
guǒ

zhǒng
zhǒng
gòng
chéng




háng

háng
háng
xiāng
zhí

jīng
jīng
xiāng
wàng

zhī

xiāng
xiàng

huā
shí
xiāng
dāng

róng

guāng
yào



shèng
shì

qīng
fēng
shí


chū

yīn
shēng

wēi
miào
gōng
shāng


rán
xiāng


shì
zhū
bǎo
shù

zhōu
biàn

guó

yòu

dào
chǎng

yǒu


shù

gāo

bǎi
wàn



běn
zhōu
wéi

qiān
yóu
xún

zhī



èr
shí
wàn



qiè
zhòng
bǎo

rán

chéng

huā
guǒ

róng

guāng
huī
biàn
zhào


yǒu
hóng

绿
qīng
bái

zhū


bǎo

zhòng
bǎo
zhī
wáng

wéi
yīng
luò

yún

bǎo
suǒ

shì
zhū
bǎo
zhù

jīn
zhū
líng
duó

zhōu

tiáo
jiān

zhēn
miào
bǎo
wǎng

luó


shàng

bǎi
qiān
wàn



xiāng
yìng
shì


liàng
guāng
yán

zhào
yào
耀




qiè
zhuāng
yán

suí
yìng
ér
xiàn

wēi
fēng

dòng

chuī
zhū
zhī


yǎn
chū

liàng
miào

yīn
shēng


shēng
liú


biàn
zhū

guó

qīng
chàng
āi
liàng

wēi
miào



shí
fāng
shì
jiè
yīn
shēng
zhī
zhōng

zuì
wéi



ruò
yǒu
zhòng
shēng




shù

wén
shēng

xiù
xiāng

cháng

guǒ
wèi

chù

guāng
yǐng

niàn
shù
gōng


jiē

liù
gēn
qīng
chè


zhū
nǎo
huàn

zhù

tuì
退
zhuǎn

zhì
chéng

dào


yóu
jiàn

shù


huò
sān
zhǒng
rěn


yīn
xiǎng
rěn

èr
róu
shùn
rěn

sān
zhě

shēng

rěn


gào
ē
nán


shì

chà

huā
guǒ
shù



zhū
zhòng
shēng

ér
zuò

shì


jiē

liàng
shòu
寿


wēi
shén



běn
yuàn



mǎn

yuàn


míng
liǎo

jiān


jiū
jìng
yuàn


yòu

liàng
shòu
寿

jiǎng
táng
jīng
shě

lóu
guān
lán
shǔn


jiē

bǎo

rán
huà
chéng


yǒu
bái
zhū



wéi
jiāo
luò

míng
miào



zhū


zhòng

suǒ

gōng
diàn
殿




shì

zhōng
yǒu
zài

jiǎng
jīng

sòng
jīng
zhě

yǒu
zài

shòu
jīng

tīng
jīng
zhě

yǒu
zài

jīng
xíng
zhě


dào


zuò
chán
zhě

yǒu
zài

kōng
jiǎng
sòng
shòu
tīng
zhě

jīng
xíng


dào

zuò
chán
zhě

huò


tuó
huán

huò


tuó
hán

huò

ē

hán

ē
luó
hàn

wèi

ē
wéi
yuè
zhì
zhě



ē
wéi
yuè
zhì



niàn
dào

shuō
dào

xíng
dào



huān


yòu

jiǎng
táng
zuǒ
yòu

quán
chí
jiāo
liú

zòng
guǎng
广
shēn
qiǎn

jiē


děng

huò
shí
yóu
xún

èr
shí
yóu
xún

nǎi
zhì
bǎi
qiān
yóu
xún

zhàn
rán
xiāng
jié



gōng


àn
biān

shù
zhān
tán
xiāng
shù


xiáng
guǒ
shù

huā
guǒ
héng
fāng

guāng
míng
zhào
yào
耀

xiū
tiáo



jiāo


chí

chū
zhǒng
zhǒng
xiāng

shì

néng


suí
fēng
sàn


yán
沿
shuǐ
liú
fēn

yòu

chí
shì

bǎo



jīn
shā

yōu

luó
huā


tán

huā


móu
tóu
huā

fēn
tuó

huā



guāng
mào



shuǐ
shàng

ruò

zhòng
shēng

guò


shuǐ


zhì

zhě


zhì

zhě


zhì
yāo



zhì
jǐng
zhě

huò

guàn
shēn

huò

lěng
zhě

wēn
zhě


liú
zhě

huǎn
liú
zhě


shuǐ


suí
zhòng
shēng


kāi
shén
yuè


jìng
ruò

xíng

bǎo
shā
yìng
chè


shēn

zhào

wēi
lán

huí

zhuǎn
xiāng
guàn
zhù


yáng

liàng
wēi
miào
yīn
shēng

huò
wén


sēng
shēng


luó

shēng

zhǐ


jìng
shēng


shēng

miè
shēng

shí


wèi
shēng

huò
wén

xìng

zuò


shēng




bēi

shě
shēng

gān

guàn
dǐng
shòu
wèi
shēng


wén

shì
zhǒng
zhǒng
shēng



xīn
qīng
jìng


zhū
fēn
bié

zhèng
zhí
píng
děng

chéng
shú
shàn
gēn

suí

suǒ
wén



xiāng
yìng


yuàn
wén
zhě

zhé

wén
zhī

suǒ


wén

liǎo

suǒ
wén

yǒng

tuì
退

ē
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn

shí
fāng
shì
jiè
zhū
wǎng
shēng
zhě

jiē


bǎo
chí
lián
huā
zhōng


rán
huà
shēng


shòu
qīng

zhī
shēn



zhī



wén
sān

è
nǎo

nàn
zhī
míng

shàng

jiǎ
shè


kuàng
shí


dàn
yǒu

rán
kuài

zhī
yīn

shì


guó
míng
wéi






guó

suǒ
yǒu
zhòng
shēng

róng

wēi
miào

chāo
shì

yǒu

xián
tóng

lèi


chā
bié
xiàng

dàn
yīn
shùn

fāng



yǒu
tiān
rén
zhī
míng


gào
ē
nán



shì
jiān
pín


rén

zài

wáng
biān

miàn
mào
xíng
zhuàng

nìng

lèi



wáng
ruò

zhuàn
lún
shèng
wáng


wéi

lòu

yóu


rén

zài

wáng
biān


zhuàn
lún
shèng
wáng

wēi
xiàng




zhī
dāo

tiān
wáng

yòu

chǒu
liè

jiǎ
lìng

shì



liù
tiān

suī
bǎi
qiān
bèi

xiāng
lèi



liù
tiān
wáng

ruò



guó
zhōng



shēng
wén

guāng
yán
róng


suī
wàn

亿
bèi


xiāng

dài

suǒ
chǔ
gōng
diàn
殿



yǐn
shí

yóu


huà

zài
tiān
wáng

zhì

wēi


jiē
wèi

shén
tōng
biàn
huà


qiè
tiān
rén



wéi


bǎi
qiān
wàn

亿




bèi

ē
nán
yìng
zhī


liàng
shòu
寿



guó



shì
gōng

zhuāng
yán










shì
jiè

suǒ
yǒu
zhòng
shēng

huò

shēng

huò
xiàn
shēng

huò
dāng
shēng

jiē


shì
zhū
miào

shēn

xíng
mào
duān
yán




liàng

zhì
huì
míng
liǎo

shén
tōng

zài

shòu
yòng
zhǒng
zhǒng


qiè
fēng


gōng
diàn
殿


shì

xiāng
huā

fān
gài
zhuāng
yán
zhī


suí

suǒ



jiē

niàn

ruò

shí
shí


bǎo



rán
zài
qián

bǎi
wèi
yǐn
shí

rán
yíng
mǎn

suī
yǒu

shí

shí

shí
zhě

dàn
jiàn

wén
xiāng


wéi
shí



zēng
zhǎng

ér

biàn
便
huì

shēn
xīn
róu
ruǎn


suǒ
wèi
zhuó

shì

huà


shí
zhì

xiàn


yǒu
zhòng
bǎo
miào


guàn
dài

yīng
luò


liàng
guāng
míng

bǎi
qiān
miào



jiē




rán
zài
shēn

suǒ

shě
zhái

chēng

xíng


bǎo
wǎng



xuán
zhū
bǎo
líng


miào
zhēn


zhōu
biàn
xiào
shì

guāng

huǎng
yào

jìn

yán


lóu
guān
lán
shǔn

táng

fáng


guǎng
广
xiá
fāng
yuán

huò

huò
xiǎo

huò
zài

kōng

huò
zài
píng


qīng
jìng
ān
yǐn

wēi
miào
kuài


yìng
niàn
xiàn
qián








guó


měi

shí
shí


rán

fēng



chuī
zhū
luó
wǎng


zhòng
bǎo
shù

chū
wēi
miào
yīn

yǎn
shuō


kōng


cháng




zhū

luó


liú

wàn
zhǒng
wēn


xiāng


yǒu
wén
zhě

chén
láo
gòu



rán



fēng
chù

shēn

ān

tiáo
shì

yóu


qiū

miè
jìn
dìng


chuī

bǎo
lín
shù

piāo
huā
chéng


zhǒng
zhǒng

guāng

biàn
mǎn



suí




ér


luàn

róu
ruǎn
guāng
jié


dōu
luó
mián




shàng


shēn

zhǐ

suí




hái


chū

guò
shí
shí
hòu


huā





qīng
jìng

gèng

xīn
huā

suí

shí
jié

hái

zhōu
biàn


qián




shì
liù
fǎn

yòu
zhòng
bǎo
lián
huā
zhōu
mǎn
shì
jiè



bǎo
huā
bǎi
qiān

亿



huā
guāng
míng


liàng
zhǒng


qīng

qīng
guāng

bái

bái
guāng

xuán
huáng
zhū


guāng


rán


yǒu

liàng
miào
bǎo
bǎi
qiān



yìng
shì
zhēn


míng
yào

yuè


lián
huā
liàng

huò
bàn
yóu
xún

huò

èr
sān


nǎi
zhì
bǎi
qiān
yóu
xún



huā
zhōng

chū
sān
shí
liù
bǎi
qiān

亿
guāng



guāng
zhōng

chū
sān
shí
liù
bǎi
qiān

亿


shēn


jīn

xiàng
hǎo
shū




zhū


yòu
fàng
bǎi
qiān
guāng
míng


wéi
shí
fāng
shuō
wēi
miào



shì
zhū




ān


liàng
zhòng
shēng


zhèng
dào

卷下



ē
nán



guó



yǒu
hūn
àn
huǒ
guāng


yuè
xīng
yào

zhòu

zhī
xiàng



suì
yuè
jié
shù
zhī
míng



zhù
zhuó
jiā
shì



qiè
chù



biāo
shì
míng
hào




shě
fēn
bié

wéi
shòu
qīng
jìng
zuì
shàng
kuài


ruò
yǒu
shàn
nán


shàn

rén

ruò

shēng

ruò
dāng
shēng

jiē

zhù

zhèng
dìng
zhī


jué
dìng
zhèng

ē
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān







ruò
xié
dìng




dìng



néng
liǎo
zhī
jiàn


yīn




ē
nán

dōng
fāng
héng

shā
shù
shì
jiè



jiè
zhōng

héng
shā



chū
guǎng
广
cháng
shé
xiàng

fàng

liàng
guāng

shuō
chéng
shí
yán

chēng
zàn

liàng
shòu
寿





gōng


nán

西
běi
fāng
héng
shā
shì
jiè

zhū

chēng
zàn



shì


wéi
shàng
xià
héng
shā
shì
jiè

zhū

chēng
zàn



shì






lìng

fāng
suǒ
yǒu
zhòng
shēng
wén


míng


qīng
jìng
xīn


niàn
shòu
chí

guī

gòng
yǎng

nǎi
zhì
néng


niàn
jìng
xìn

suǒ
yǒu
shàn
gēn

zhì
xīn
huí
xiàng

yuàn
shēng

guó

suí
yuàn
jiē
shēng



tuì
退
zhuǎn

nǎi
zhì

shàng
zhèng
děng




gào
ē
nán

shí
fāng
shì
jiè
zhū
tiān
rén
mín


yǒu
zhì
xīn
yuàn
shēng

guó

fán
yǒu
sān
bèi


shàng
bèi
zhě

shě
jiā


ér
zuò
shā
mén




xīn


xiàng
zhuān
niàn
ē

tuó


xiū
zhū
gōng


yuàn
shēng

guó


děng
zhòng
shēng

lín
shòu
寿
zhōng
shí

ē

tuó



zhū
shèng
zhòng

xiàn
zài

qián

jīng


jiān


suí


wǎng
shēng

guó

biàn
便


bǎo
huā
zhōng

rán
huà
shēng

zhì
huì
yǒng
měng

shén
tōng

zài

shì

ē
nán


yǒu
zhòng
shēng


jīn
shì
jiàn
ē

tuó

zhě

yìng


shàng


zhī
xīn


dāng
zhuān
niàn


guó




shàn
gēn

yìng
chí
huí
xiàng

yóu

jiàn


shēng

guó
zhōng



tuì
退
zhuǎn

nǎi
zhì

shàng




zhōng
bèi
zhě

suī

néng
xíng
zuò
shā
mén


xiū
gōng


dāng


shàng


zhī
xīn


xiàng
zhuān
niàn
ē

tuó


suí

xiū
xíng

zhū
shàn
gōng


fèng
chí
zhāi
jiè




xiàng

fàn
shí
shā
mén

xuán
zèng
rán
dēng

sàn
huā
shāo
xiāng



huí
xiàng

yuàn
shēng

guó


rén
lín
zhōng

ē

tuó

huà
xiàn

shēn

guāng
míng
xiàng
hǎo



zhēn



zhū

zhòng
qián
hòu
wéi
rào

xiàn

rén
qián

shè
shòu
dǎo
yǐn


suí
huà

wǎng
shēng

guó

zhù

tuì
退
zhuǎn


shàng



gōng

zhì
huì


shàng
bèi
zhě



xià
bèi
zhě

jiǎ
shǐ
使

néng
zuò
zhū
gōng


dāng


shàng


zhī
xīn


xiàng
zhuān
niàn
ē

tuó


huān

xìn
yào


shēng

huò


zhì
chéng
xīn

yuàn
shēng

guó


rén
lín
zhōng
mèng
jiàn





wǎng
shēng

gōng

zhì
huì


zhōng
bèi
zhě


ruò
yǒu
zhòng
shēng
zhù

shèng
zhě


qīng
jìng
xīn

xiàng

liàng
shòu
寿

nǎi
zhì
shí
niàn

yuàn
shēng

guó

wén
shèn
shēn



shēng
xìn
jiě

nǎi
zhì
huò


niàn
jìng
xīn



niàn
xīn
niàn





rén
lín
mìng
zhōng
shí


zài
mèng
zhōng

jiàn
ē

tuó


dìng
shēng

guó



tuì
退
zhuǎn

shàng





ē
nán

ruò
yǒu
shàn
nán


shàn

rén

wén

jīng
diǎn

shòu
chí

sòng

shū
xiě
gòng
yǎng

zhòu

xiāng


qiú
shēng

chà




xīn

chí
zhū
jìn
jiè

jiān
shǒu

fàn

ráo

yǒu
qíng

suǒ
zuò
shàn
gēn

shī

zhī

lìng

ān



niàn

西
fāng
ē

tuó




guó


shì
rén
mìng
zhōng




xiàng

zhǒng
zhǒng
zhuāng
yán

shēng
bǎo
chà
zhōng



wén


yǒng

tuì
退
zhuǎn



ē
nán

ruò
yǒu
zhòng
shēng

shēng

guó

suī

néng

jīng
jìn
chán
dìng

jìn
chí
jīng
jiè

yào
dāng
zuò
shàn

suǒ
wèi


shā
shēng

èr

tōu
dào

sān

yín




wàng
yán






liù

è
kǒu



liǎng
shé



tān

jiǔ

chēn

shí

chī


shì
zhòu


wéi



shì
jiè
ē

tuó


zhǒng
zhǒng
gōng


zhǒng
zhǒng
zhuāng
yán

zhì
xīn
guī


dǐng

gòng
yǎng

shì
rén
lín
zhōng


jīng



xīn

diān
dǎo



wǎng
shēng


guó


ruò
duō
shì



néng

jiā


xiá

xiū
zhāi
jiè


xīn
qīng
jìng

yǒu
kòng
xián
shí

duān
zhèng
shēn
xīn

jué


yōu


xīn
jīng
jìn


dāng
chēn







tān
tiè
qiān




zhōng
huǐ






yào
dāng
xiào
shùn

zhì
chéng
zhōng
xìn

dāng
xìn

jīng

shēn

dāng
xìn
zuò
shàn



fèng
chí

shì
děng




kuī
shī


wéi
shú





tuō

zhòu

cháng
niàn

yuàn

wǎng
shēng
ē

tuó

qīng
jìng

guó

shí

shí

nǎi
zhì





duàn
jué
zhě

shòu
寿
zhōng
jiē

wǎng
shēng

guó

xíng


dào

zhū
wǎng
shēng
zhě

jiē

ē
wéi
yuè
zhì

jiē

jīn

sān
shí
èr
xiàng

jiē
dāng
zuò





fāng

guó
zuò


cóng
xīn
suǒ
yuàn

suí

jīng
jìn
zǎo
wǎn

qiú
dào

xiū

huì
dāng

zhī


shī

suǒ
yuàn


ē
nán








liàng

shù





yǒu
děng
děng

biān
shì
jiè

zhū


lái

jiē
gòng
chēng
zàn

liàng
shòu
寿

suǒ
yǒu
gōng



zhì
hóng
shēn




hǎi



gāo
guǎng
广


ruò




shēn
wēi
guāng

chāo


yuè


xīn
jié
bái

yóu

xuě
shān

rěn





qiè
píng
děng

qīng
jìng

shuǐ


zhū
chén
gòu

chì
shèng

huǒ

shāo
fán
nǎo
xīn


zhuó

fēng


zhū
zhàng
ài


yīn
léi
zhèn

jué
wèi
jué



gān



rùn
zhòng
shēng


kuàng
ruò

kōng



děng



jìng
lián
huā


rǎn



r ú


shù


yīn




jīn
gāng
chǔ


xié
zhí



tiě
wéi
shān

zhòng

wài
dào

néng
dòng



xīn
zhèng
zhí

shàn
qiǎo
jué
dìng

lùn




qiú
f ǎ

juàn

jiè
ruò
liú


nèi
wài
míng
jié


suǒ
yán
shuō

lìng
zhòng
yuè






jiàn
f ǎ
chuáng

yào
huì



chī
àn

chún
jìng
wēn



dìng
míng
chá

wéi

dǎo
shī

diào




yǐn
dǎo
qún
shēng

shě
zhū
ài
zhuó

yǒng

sān
gòu

yóu

shén
tōng

yīn
yuán
yuàn


chū
shēng
shàn
gēn

cuī


qiè

jūn

zūn
zhòng
fèng
shì
zhū


wéi
shì
míng
dēng

zuì
shèng

tián

shū
shèng

xiáng

kān
shòu
gòng
yǎng



huān


xióng
měng

wèi

shēn

xiàng
hǎo

gōng

biàn
cái



zhuāng
yán



děng
zhě

cháng
wéi
zhū

suǒ
gòng
chēng
zàn

jiū
jìng


zhū

luó


ér
cháng
ān
zhù

shēng

miè
zhū
sān



xíng
biàn
dào
chǎng

yuǎn
èr
shèng
jìng

ē
nán


jīn
luè
shuō




jiè

suǒ
shēng



zhēn
shí
gōng



jiē

shì

ruò
guǎng
广
shuō
zhě

bǎi
qiān
wàn
jié


néng
qióng
jìn


gào





zhū
tiān
rén
děng


liàng
shòu
寿
guó

shēng
wén



gōng

zhì
huì



chēng
shuō

yòu

guó

wēi
miào

ān


qīng
jìng
ruò





wéi
shàn

niàn
dào
zhī

rán

chū

gòng
yǎng

guān
jīng
xíng
dào


yào
jiǔ


cái
měng
zhì
huì

xīn

zhōng
huí



xiè
shí

wài
ruò
chí
huǎn

nèi

shǐ


róng
róng

kōng

shì


zhōng

zhōng
biǎo
xiāng
yìng


rán
yán
zhěng

jiǎn
liàn
duān
zhí

shēn
xīn
jié
jìng


yǒu
ài
tān

zhì
yuàn
ān
dìng


zēng
quē
jiǎn

qiú
dào

zhèng



qīng
xié

suí
jīng
yuē
lìng


gǎn
cuō
diē

ruò

shéng


xián
wéi
dào


kuàng


niàn


yǒu
yōu



rán

wéi


k ōng



dàn
ān



zuò

shàn
yuàn

jìn
xīn
qiú
suǒ

hán
āi

mǐn



dōu


b āo
luó
biǎo


guò

jiě
tuō


rán
bǎo
shǒu

zhēn
zhēn
jié
bái

zhì
yuàn

shàng

jìng
dìng
ān



dàn
kāi

míng
chè


rán
zhōng

rán
xiàng


rán
zhī
yǒu
gēn
běn


rán
guāng

cān
huí

zhuǎn
biàn
zuì
shèng


dān
chéng

bǎo

héng
lǎn
chéng
wàn


guāng
jīng
míng

chū

shàn
hǎo
shū



zhù


shàng
xià

dòng


biān




qín
jīng
jìn




qiú
zhī



chāo
jué


wǎng
shēng

liàng
qīng
jìng
ē

tuó

guó

héng
jié




è
dào






zhī
shèng
dào


wǎng
ér

rén


guó


wéi


rán
suǒ
qiān
suí

juān
zhì
ruò

kōng

qín
xíng
qiú
dào





cháng
shēng

shòu
寿


yǒu



wéi
zhuó
shì
shì

náo
náo
yōu

cháng

shì
rén
gòng
zhēng


zhī





è


zhī
zhōng

qín
shēn
yíng






zūn
bē i

pín


shǎo
zhǎng

nán


lěi
niàn



wéi
xīn
zǒu
shǐ
使


tián
yōu
tián


zhái
yōu
zhái

juàn
shǔ
cái


yǒu

tóng
yōu

yǒu

shǎo





děng

shì
xiǎo

yǒu

yòu
yōu
fēi
cháng

shuǐ
huǒ
dào
zéi

yuàn
jiā
zhài
zhǔ

fén
piāo
jié
duó

xiāo
sàn

miè

xīn
qiān




néng
zòng
shě

mìng
zhōng

juān


shuí
suí
zhě

pín

tóng
rán

yōu

wàn
duān

shì
jiān
rén
mín



xiōng



qīn
shǔ

dāng
xiāng
jìng
ài


xiāng
zēng


yǒu

xiāng
tōng



tān


yán

cháng



xiāng
wéi


huò
shí
xīn
zhēng

yǒu
suǒ
huì


hòu
shì
zhuǎn


zhì
chéng

yuàn

shì
jiān
zhī
shì

gèng
xiāng
huàn
hài

suī

lín
shí

yìng

xiǎng


rén
zài
ài

zhī
zhōng


shēng






lái




dāng


yǒu
dài
zhě

shàn
è
biàn
huà

zhuī
zhú
suǒ
shēng

dào


tóng

huì
jiàn






qiáng
jiàn
shí



xiū
shàn



dài


shì
rén
shàn
è


néng
jiàn


xiōng
huò


jìng

zuò
zhī

shēn

shén
àn

zhuǎn
shòu

jiào

diān
dǎo
xiāng



cháng
gēn
běn

méng
míng




xìn
jīng


xīn

yuǎn




kuài




chēn
huì

tān

cái


zhōng

xiū
zhǐ

āi
zāi

shāng

xiān
rén

shàn


shí
dào



yǒu

zhě

shū

guài



shēng
zhī


shàn
è
zhī
dào

dōu

zhī
xìn

wèi

yǒu
shì

gèng
xiāng
zhān
shì

qiě

jiàn
zhī

huò




huò




xiōng




gèng
xiāng






shēng

dié
xiāng

liàn

yōu
ài
jié



yǒu
jiě
shí


xiǎng
ēn
hǎo



qíng



néng
shēn

shú


zhuān
jīng
xíng
dào

nián
shòu
寿
xuán
jìn



nài


huò
dào
zhě
zhòng


dào
zhě
shǎo


huái
怀
shā


è
q ì
míng
míng

wéi
wàng
xīng
shì

wéi

tiān




zuì


dùn
duó

shòu
寿

xià

è
dào


yǒu
chū


ruò
cáo
dāng
shú



yuǎn

zhòng
è



shàn
zhě

qín
ér
xíng
zhī

ài

róng
huā



cháng
bǎo

jiē
dāng
bié





zhě

dāng
qín
jīng
jìn

shēng
ān

guó

zhì
huì
míng


gōng

shū
shèng



suí
xīn
suǒ


kuī

jīng
jiè

zài
rén
hòu




bái
yán



jiào
jiè

shèn
shēn
shèn
shàn

jiē
méng

ēn

jiě
tuō
yōu



wéi

wáng

zūn
chāo
qún
shèng

guāng
míng
chè
zhào

dòng





wéi

qiè
tiān
rén
zhī
shī

jīn

zhí



wén

liàng
shòu
寿
shēng



huān


xīn

kāi
míng


gào



jìng


zhě

shì
wéi

shàn

shí
dāng
niàn


jié
duàn




zhū
ài



zhòng
è
yuán

yóu

sān
jiè


suǒ
guà
ài

kāi
shì
zhèng
dào


wèi

zhě

ruò
cáo
dāng
zhī
shí
fāng
rén
mín

yǒng
jié

lái

zhǎn
zhuǎn

dào

yōu


jué

shēng
shí

tòng

lǎo


tòng

bìng


tòng




tòng

è
ch òu

jìng




zhě



jué
duàn


chú
xīn
gòu

yán
xíng
zhōng
xìn

biǎo

xiāng
yìng

rén
néng



zhuǎn
xiāng
zhěng


zhì
xīn
qiú
yuàn


lěi
shàn
běn

suī

shì
jīng
jìn
qín




jiān
ěr

hòu
shēng

liàng
shòu
寿
guó

kuài




yǒng

shēng

zhī
běn




nǎo
zhī
huàn

shòu
寿
qiān
wàn
jié


zài
suí



g è
jīng
jìn

qiú
xīn
suǒ
yuàn




huǐ


wéi
guò
jiù

shēng

biān



bǎo
chéng
zhōng



bǎi
suì
shòu
zhū
è




bái
yán

shòu

míng
huì

zhuān
jīng
xiū
xué


jiào
fèng
xíng


gǎn
yǒu



gào




děng
néng


shì

duān
xīn
zhèng



wéi
zhòng
è

shèn
wéi



suǒ

zhě


shí
fāng
shì
jiè

shàn
duō
è
shǎo



kāi
huà

wéi


è
shì
jiān

zuì
wéi




jīn


zu ò


jiào
huà
qún
shēng

lìng
shě

è



t òng



shāo

xiáng
huà



lìng
chí

shàn

huò





dě ng
wéi




zhě

shì
jiān
zhū
zhòng
shēng
lèi


wéi
zhòng
è

qiáng
zhě

ruò

zhuǎn
xiāng

zéi

cán
hài
shā
shāng

dié
xiāng
tūn
dàn


zhī
wéi
shàn

hòu
shòu
yāng



yǒu
qióng





lóng
máng

yīn


chī
è

wāng
kuáng

jiē
yīn
qián
shì

xìn
dào



kěn
wéi
shàn


yǒu
zūn
guì

háo


xián
míng

zhǎng
zhě

zhì
yǒng

cái


jiē
yóu

宿
shì

xiào

xiū
shàn


suǒ
zhì

shì
jiān
yǒu


qián
xiàn
shì

shòu
寿
zhōng
zhī
hòu



yōu
míng

zhuǎn
shēng
shòu
shēn

gǎi
xíng

dào


yǒu



qín
shòu

yuān
fēi
ruǎn
dòng
zhī
shǔ



shì

láo


j ù


xíng

hún
shén
mìng
jīng

suí
zuì

xiàng

suǒ
shòu
shòu
寿
mìng

huò
cháng
huò
duǎn

xiāng
cóng
gòng
shēng

gèng
xiāng
bào
cháng

yāng
è
wèi
jìn

zhōng




zhǎn
zhuǎn

zhōng

lěi
jié
nàn
chū

nán

jiě
tuō

tòng


yán

tiān

zhī
jiān


rán
yǒu
shì

suī


shí
bào
yìng

shàn
è
huì
dāng
guī
zhī


èr
zhě

shì
jiān
rén
mín

shùn



shē
yín
jiāo
zòng

rèn
xīn




shàng

míng

zài
wèi

zhèng

xiàn
rén
yuān
wǎng

sǔn
hài
zhōng
liáng

xīn
kǒu




wěi
duō
duān

zūn
bēi
zhōng
wài

gèng
xiāng

kuáng

chēn
huì

chī



hòu


y ù
tān
duō
yǒu


hài
shèng


jié
fèn
忿
chéng
chóu


jiā
wáng
shēn



qián
hòu


yǒu
qiān



kěn
shī


ài
b ǎo
tān
zhòng

xīn
láo
shēn



shì
zhì
jìng



suí
zhě

shàn
è
huò


zhuī
mìng
suǒ
shēng

huò
zài

chù

huò




yòu
huò
jiàn
shàn
zēng
bàng






cháng
huái
怀
dào
xīn


wàng



yòng

gòng
gěi

xiāo
sàn



shén
míng

shí

zhōng

è
dào


yǒu
sān



liàng

nǎo

zhǎn
zhuǎn

zhōng

lěi
jié
nàn
chū

tòng


yán


sān
zhě

shì
jiān
rén
mín
xiāng
yīn

shēng

shòu
寿
mìng




liáng
zhī
rén

shēn
xīn

zhèng

cháng
huái
怀
xié
è

cháng
niàn
yín


fán
mǎn
xiōng
zhōng

xié
tài
wài


fèi
sǔn
jiā
cái

shì
wéi
fēi


suǒ
dāng
qiú
zhě

ér

kěn
wéi

yòu
huò
jiāo
jié

huì

xīng
bīng
xiāng


gōng
jié
shā


qiáng
duó

xié

guī


zi


shēn
zuò


zhòng
gòng
zēng


huàn
ér

zhī


shì
zhī
è

zhù

rén
guǐ

shén
míng

shí



sān



liàng

nǎo

zhǎn
zhuǎn

zhōng

lěi
jié
nán
chū

tòng


yán



zhě

shì
jiān
rén
mín

niàn
xiū
shàn

liǎng
shé

è
kǒu

wàng
yán




zēng

shàn
rén

bài
huài
xián
míng


xiào



qīng
màn
shī
zhǎng

péng
yǒu

xìn

nán

chéng
shí

zūn
guì



wèi

yǒu
dào

héng
xíng
wēi
shì

qīn


rén


r én
wèi
jìng



cán


nán

xiáng
huà

cháng
huái
怀
jiāo
màn

lài

qián
shì



yíng


jīn
shì
wéi
è



j ìn
miè

shòu
寿
mìng
zhōng
jìn

zhū
è
rào
guī

yòu

míng



zài
shén
míng

yāng
jiù
qiān
yǐn


cóng
shě


dàn

qián
xíng



huǒ
huò

shēn
xīn
cuī
suì

shén
xíng



dāng

zhī
shí

huǐ






zh ě

shì
jiān
rén
mín


xiè
dài


kěn
zuò
shàn

zhì
shēn
xiū




jiào
huì

wéi

fǎn




yuàn
jiā







ēn
wéi



yǒu
bào
cháng

fàng


yóu
sàn

dān
jiǔ

shì
měi








shì
ré n
qíng








jiàn
xiǎo

liù
qīn
juàn
shǔ


yòng
yǒu



néng
yōu
niàn


wéi


zhī
ēn


c ún
shī
yǒu
zhī



niàn
shēn
kǒu

céng


shàn


xìn
zhū

jīng



xìn
shēng

shàn
è


hài
zhēn
rén

dòu
luàn
sēng
zhòng


chī
méng
mèi


wéi
zhì
huì


zhī
shēng
suǒ
cóng
lái


suǒ

xiàng


rén

shùn


wàng
cháng
shēng


xīn
jiào
huì

ér

kěn
xìn


kǒu






rén

xī n
zhōng





kāi
jiě


mìng
jiāng
zhōng

huǐ

jiāo
zhì



xiū
shàn

lín
shí
nǎi
huǐ

huǐ
zhī

hòu

jiāng




tiān

zhī
jiān


dào
fēn
míng

shàn
è
bào
yìng

huò

xiàng
chéng

shēn

dāng
zhī


shuí
dài
zhě

shàn
rén
xíng
shàn

cóng




cóng
míng

míng

è
rén
xíng
è

cóng




cóng
míng

míng

shuí
néng
zhī
zhě



zhī
ěr

jiào

kāi
shì

xìn
xíng
zhě
shǎo

shēng


xiū

è
dào

jué


shì
shì
rén

nán


jìn


y ǒu

rán
sān



liàng

nǎo

zhǎn
zhuǎn

zhōng

shì
shì
lěi
jié


yǒu
chū


nán

jiě
tuō

tòng


yán


shì

è

tòng

shāo




huǒ

fén
shāo
rén
shēn

ruò
néng



zhōng

xīn
zhì


duān
shēn
zhèng
niàn

yán
xíng
xiāng


suǒ
zuò
zhì
chéng


zuò
zhū
shàn


wéi
zhòng
è

shēn


tuō

huò


d é



cháng
shòu
寿

huán
zhī
dào

shì
wéi


shàn



gào






děng


shì

è

tòng

shāo

zhǎn
zhuǎn
xiāng
shēng

gǎn
yǒu
fàn


dāng

è


huò

j īn
shì

xiān
bèi
bìng
yāng


shēng



shì
zhòng
jiàn
zhī

huò

shòu
寿
zhōng


sān
è
dào

chóu
tòng




xiāng
qiáo
rán

gòng

yuàn
jiā

gèng
xiāng
shā
shāng

cóng
xiǎo
wēi


chéng

kùn


jiē
yóu
tān
zhuó
cái



kěn
shī
huì




kuài




zhí

chī

suǒ


hòu

zhēng



guì
róng
huá

dāng
shí
kuài



néng
rěn




xiū
shàn

wēi
shì



suí


miè

tiān
dào
shī
zhāng


rán
jiū


qióng
qióng
zhōng
zhōng

dāng


zhōng


jīn
yǒu
shì

tòng
zāi

shāng


děng


jīng


shú

wéi
zhī



duān
shǒu

zhōng
shēn

dài

zūn
shèng
jìng
shàn

rén


ài

dāng
qiú

shì


duàn
shēng

zhòng
è
zhī
běn

dāng

sān


yōu


t òng
zhī
dào

ruò
cáo
zuò
shàn

yún




dāng

duān
xīn

dāng

duān
shēn

ěr

kǒu


jiē
dāng

duān

shēn
xīn
jìng
jié


shàn
xiāng
yìng


suí
shì



f àn
zhū
è

yán

dāng


shēn
xíng
dang
zhuān

dòng
zuò
zhān
shì

ān
dìng

wéi

zuò
shì
cāng


bài
huǐ
zài
hòu

wéi
zhī



wáng

gōng
fu


děng
guǎng
广
zhí

běn


fàn
dào
jìn

rěn

jīng
jìn


xīn
zhuān


zhāi
jiè
qīng
jìng






shèng
zài

liàng
shòu
寿
guó
wéi
shàn
bǎi
suì

suǒ

zhě




guó


jiē


zhòng
shàn


háo

zhī
è



xiū
shàn

shí

shí


shèng


fāng
zhū

guó
zhōng

wéi
shàn
qiān
suì

suǒ

zhě



fāng

guó




rán


zào
è
zhī


wéi

shì
jiān

shàn
shǎo
è
duō

yǐn

shí


wèi
cháng
níng



āi

děng


xīn
huì


shòu

jīng



chí

zhī


fèng
xíng
zhī

zūn
bēi
nán


juàn
shǔ
péng
yǒu

zhuǎn
xiāng
jiào



xiāng
yuē
jiǎn


shùn



huān


xiào

suǒ
zuò

fàn



huǐ
guò


è
jiù
shàn

zhāo
wén

gǎi

fèng
chí
jīng
jiè


pín

bǎo

gǎi
wǎng
xiū
lái


xīn

xíng


rán
gǎn
jiàng

suǒ
yuàn
zhé



suǒ
xíng
chù

guó

qiū




méng
huà

tiān
xià

shùn


yuè
qīng
míng

fēng


shí

zāi




guó
fēng
mín
ān

bīng


yòng

chóng

xīng
rén


xiū

ràng

guó

dào
zéi


yǒu
yuàn
wǎng

qiáng

líng
ruò




suǒ


āi

děng

shèn



niàn





shì
zuò



shàn
gōng
è


shēng

zhī


lìng
huò



shēng

wéi
zhī
ān


bān

huán

jīng
dào
jiàn
miè

rén
mín
chǎn
wěi


wéi
zhòng
è


shāo

tòng

jiǔ
hòu
zhuǎn



děng
zhuǎn
xiāng
jiào
jiè



jīng




fàn








zhǎng
bái
yán

shì
rén
è



shì

shì


jiē

āi



tuō
zhī

shòu

zhòng
huì


gǎn
wéi
shī


gào
ē
nán

ruò
cáo

jiàn

liàng
qīng
jìng
píng
děng
jué


zhū


ē
luó
hàn
děng
suǒ

guó


yìng


西
xiàng

dāng


chù

gōng
jìng
dǐng


chēng
niàn


ē

tuó


ē
nán

cóng
zuò


miàn

西

zhǎng

dǐng

bái
yán


jīn
yuàn
jiàn


shì
jiè
ē

tuó


gòng
yǎng
fèng
shì

zhòng
zhū
shàn
gēn

dǐng

zhī
jiān


jiàn
ē

tuó


róng
yán
guǎng
广



xiàng
duān
yán


huáng
jīn
shān

gāo
chū

qiè
zhū
shì
jiè
shàng

yòu
wén
shí
fāng
shì
jiè

zhū


lái

chēng
yáng
zàn
tàn
ē

tuó

zhǒng
zhǒng
gōng



ài

duàn

ē
nán
bái
yán



jìng
chà


wèi
céng
yǒu



yuàn
yào
shēng




shì
zūn
gào
yán


zhōng
shēng
zhě


céng
qīn
jìn

liàng
zhū


zhí
zhòng

běn



shēng


yīng
dāng

xīn
guī

zhān
yǎng

zuò
shì

shí

ē

tuó



zhǎng
zhōng
fàng

liàng
guāng


zhào

qiè
zhū

shì
jiè

shí
zhū

guó
jiē

míng
xiàn


chǔ

xún


ē

tuó

shū
shèng
guāng
míng


qīng
jìng




shì
jiè
suǒ
yǒu
hēi
shān

xuě
shān

jīn
gāng

tiě
wéi


xiǎo
zhū
shān

jiāng


cóng
lín

tiān
rén
gōng
diàn
殿


qiè
jìng
jiè



zhào
jiàn




chū

míng
zhào
shì
jiān

nǎi
zhì




谿


yōu
míng
zhī
chù



kāi


jiē
tóng



yóu

jié
shuǐ

mǎn
shì
jiè


zhōng
wàn


chén


xiàn

huàng
yàng
hào
hàn

wéi
jiàn

shuǐ



guāng
míng




shì

shēng
wén




qiè
guāng
míng


jiē
yǐn


wéi
jiàn

guāng

míng
yào
耀
xiǎn



huì

zhòng

tiān
lóng



rén
fēi
rén
děng

jiē
jiàn


shì
jiè

zhǒng
zhǒng
zhuāng
yán

ē

tuó




gāo
zuò

wēi

wēi
wēi

xiàng
hǎo
guāng
míng

shēng
wén



wéi
rào
gōng
jìng





shān
wáng

chū

hǎi
miàn

míng
xiàn
zhào
yào
耀

qīng
jìng
píng
zhèng


yǒu

huì



xíng
lèi

wéi
shì
zhòng
bǎo
zhuāng
yán

shèng
xián
gòng
zhù

ē
nán

zhū


zhòng
děng

jiē

huān


yǒng
yuè
zuò



tóu
zhuó


chēng
niàn


ē

tuó
sān
miǎo
sān

tuó

zhū
tiān
rén
mín


zhì
yuān
fēi
ruǎn
dòng



guāng
zhě

suǒ
yǒu





xiū
zhǐ


qiè
yōu
nǎo



jiě
tuō


jiē

xīn
zuò
shàn

huān

kuài


zhōng
qìng
qín


kōng
hóu
yuè





rán
jiē
zuò

yīn

zhū

guó
zhōng

zhū
tiān
rén
mín


chí
huā
xiāng

lái


kōng
sàn
zuò
gòng
yǎng

ěr
shí


shì
jiè

guò


西
fāng
bǎi
qiān

zhī

yóu

guó



wēi



duì

qián


jìng
tiān
yǎn

guān

xún



jiàn






shì



suō

shì
jiè

shì
jiā

lái



qiū
zhòng

wéi
rào
shuō


ěr
shí

gào
ē
nán



shì




jiàn


shì
jiè

gōng
diàn
殿

lóu


quán
chí

lín
shù



wēi
miào

qīng
jìng
zhuāng
yán
fǒu


jiàn

jiè
zhū
tiān

shàng
zhì

jiū
jìng
tiān


zhū
xiāng
huā

biàn

chà
fǒu

ē
nán
duì
yuē

wéi
rán

jiàn


wén
ē

tuó


yīn
xuān


qiè
shì
jiè

huà
zhòng
shēng
fǒu

ē
nán
duì
yuē

wéi
rán

wén


yán

jiàn

guó
jìng
xíng
zhī
zhòng

yóu
chǔ

kōng

gōng
diàn
殿
suí
shēn


suǒ
zhàng
ài

biàn
zhì
shí
fāng
gòng
yǎng
zhū

fǒu


jiàn

děng
niàn

xiāng

fǒu


yǒu
zhòng
niǎo
zhù

kōng
jiè

chū
zhǒng
zhǒng
yīn

jiē
shì
huà
zuò



jiàn
fǒu


shì
bái
yán



suǒ
shuō



jiē
jiàn


gào




guó
rén
mín
yǒu
tāi
shēng
zhě



jiàn
fǒu



bái
yán

shì
zūn


jiàn


shì
jiè
rén
zhù
tāi
zhě




tiān

chǔ

gōng
diàn
殿

yòu
jiàn
zhòng
shēng


lián
huā
nèi
jié
jiā

zuò


rán
huà
shēng


yīn
yuán



guó
rén
mín
yǒu
tāi
shēng
zhě

yǒu
huà
shēng
zhě


gào

shì

ruò
yǒu
zhòng
shēng



huò
xīn
xiū
zhū
gōng


yuàn
shēng

guó


liǎo

zhì




zhì



chēng
zhì


shèng
guǎng
广
zhì


děng

lún
zuì
shàng
shèng
zhì



zhū
zhì

huò

xìn

yóu
xìn
zuì


xiū

shàn
běn

yuàn
shēng

guó


yǒu
zhòng
shēng



shàn
gēn


qiú

zhì


biàn
zhì


děng
zhì

wēi

guǎng
广




zhì



shàn
gēn


néng
shēng
xìn



wǎng
shēng
qīng
jìng

guó


zhì
yóu



suǒ
zhuān


rán
yóu

niàn

jué

jié

shàn
yuàn
wéi
běn



wǎng
shēng

shì
zhū
rén
děng



yīn
yuán
suī
shēng

guó


néng
qián
zhì

liàng
shòu
寿
suǒ

dào
zhǐ

guó
jiè
biān


bǎo
chéng
zhōng



shǐ
使
ěr

shēn
xíng
suǒ
zuò

xīn


xiàng


yǒu
bǎo
chí
lián
huā


rán
shòu
shēn

yǐn
shí
kuài



dāo

tiān



chéng
zhōng


néng

chū

suǒ

shě
zhái
zài



néng
suí

gāo




bǎi
suì

cháng

jiàn



wén
jīng



jiàn


shēng
wén
shèng
zhòng


rén
zhì
huì

míng

zhī
jīng

shǎo

xīn

kāi
jiě



huān


shì



wèi
zhī
tāi
shēng

ruò
yǒu
zhòng
shēng

míng
xìn

zhì

nǎi
zhì
shèng
zhì

duàn
chú

huò

xìn

shàn
gēn

zuò
zhū
gōng


zhì
xīn
huí
xiàng

jiē


bǎo
huā
zhōng

rán
huà
shēng

jiā

ér
zuò



zhī
qǐng

shēn
xiàng
guāng
míng

zhì
huì
gōng



zhū





chéng
jiù



dāng
zhī


huà
shēng
zhě

zhì
huì
shèng



tāi
shēng
zhě


bǎi
suì
zhōng


jiàn
sān
bǎo


zhī



shì



xiū

gōng



yīn
fèng
shì

liàng
shòu
寿


dāng
zhī

rén


宿
shì
zhī
shí


yǒu
zhì
huì


huò
suǒ
zhì



zhuàn
lún
shèng
wáng

yǒu

bǎo


wáng


zuì

jìn


zhōng

céng
lóu

diàn
殿

bǎo
zhàng
jīn
chuáng

lán
chuāng

zuò

miào
shì

zhēn

yǐn
shí




zhuàn
lún
wáng

ér

jīn
suǒ



liǎng


zhū
xiǎo
wáng


níng


fǒu


shì
bái
yán

fǒu


shì
zūn


yōu
zhí
shí

xīn


zài

dàn

zhǒng
zhǒng
fāng
biàn
便


qiú
chū


qiú
zhū
jìn
chén

zhōng

cóng
xīn

lún
wáng
huān


fāng

xiè
tuō


gào




zhū
zhòng
shēng




shì

ruò
yǒu
duò


huǐ


qiú

zhì

zhì
guǎng
广

zhì



shàn
gēn


néng
shēng
xìn

yóu
wén

míng


xìn
xīn


suī
shēng

guó


lián
huā
zhōng



chū
xiàn


chǔ
huā
tāi

yóu

yuán
yuàn
gōng
diàn
殿
zhī
xiǎng






zhōng
qīng
jìng


zhū
huì
è

rán


bǎi
suì
zhōng


jiàn
sān
bǎo



gòng
yǎng
fèng
shì
zhū


yuǎn


qiè
shū
shèng
shàn
gēn



wéi



shēng
xīn
yào

ruò

zhòng
shēng

shí

zuì
běn

shēn

huǐ


qiú


chù

wǎng

shì
zhōng

guò
shī
jìn


rán
hòu
nǎi
chū



wǎng


liàng
shòu
寿
suǒ

tīng
wén
jīng


jiǔ
jiǔ

dāng
kāi
jiě
huān




biàn
gòng

shù

liàng
zhū


xiū
zhū
gōng



ē

duō

dāng
zhī

huò

zhū


wéi

sǔn
hài

wéi
shī



shì

yīng
dāng
míng
xìn
zhū


shàng
zhì
huì


shì
bái
yán

yún


jiè

lèi
zhòng
shēng

suī

xiū
shàn

ér

qiú
shēng


gào

shì


děng
zhòng
shēng

zhì
huì
wēi
qiǎn

fēn
bié

西
fāng



tiān
jiè

shì

fēi



qiú
shēng



shì
bái
yán


děng
zhòng
shēng


wàng
fēn
bié


qiú

chà


miǎn
lún
huí


yán


děng
suǒ
zhòng
shàn
gēn


néng

xiàng


qiú

huì

shēn
zhuó
shì


rén
jiān

bào

suī

xiū


qiú
rén
tiān
guǒ


bào
zhī
shí


qiè
fēng


ér
wèi
néng
chū
sān
jiè

zhōng

jiǎ
shǐ
使



zi
nán

juàn
shǔ

xiāng
jiù
miǎn

xié
jiàn

wáng

wèi
néng
shě


cháng
chǔ
lún
huí
ér


zài


jiàn

chī
zhī
rén


zhòng
shàn
gēn

dàn

shì
zhì
cōng
biàn

zēng

xié
xīn

yún

chū

shēng


nàn


yǒu
zhòng
shēng

suī
zhòng
shàn
gēn

zuò


tián


xiàng
fēn
bié

qíng
zhí
shēn
zhòng

qiú
chū
lún
huí

zhōng

néng


ruò


xiàng
zhì
huì

zhí
zhòng

běn

shēn
xīn
qīng
jìng

yuǎn

fēn
bié

qiú
shēng
jìng
chà






dāng
shēng

chà

yǒng

jiě
tuō





bái

yán

jīn

suō

shì
jiè


zhū

chà

tuì
退



dāng
shēng


guó
zhě


shù




gào





shì
jiè

yǒu

bǎi
èr
shí

亿




céng
gòng
yǎng

shù
zhū


zhí
zhòng

běn

dāng
shēng

guó

zhū
xiǎo
xíng



xiū

gōng


dāng
wǎng
shēng
zhě



chēng



dàn

chà
zhū


děng

wǎng
shēng

guó


fāng





shì

cóng
yuǎn
zhào

chà

yǒu
shí


zhī

yóu







shēng

guó


dōng
běi
fāng
bǎo
zàng

chà

yǒu
jiǔ
shí

亿

tuì
退



dāng
shēng

guó

cóng

liàng
yīn

chà

guāng
míng

chà

lóng
tiān

chà

shèng


chà

shī


chà


chén

chà


shǒu

chà

rén
wáng

chà

huā
chuáng

chà


tuì
退


dāng
wǎng
shēng
zhě

huò
shù
shí
bǎi

亿

huò
shù
bǎi
qiān

亿

nǎi
zhì
wàn

亿



shí
èr

míng

shàng
huā


yǒu

shù
zhū


zhòng

jiē

tuì
退
zhuǎn

zhì
huì
yǒng
měng


céng
gòng
yǎng

liàng
zhū




jīng
jìn




shèng




zhōng


néng
shè

bǎi
qiān

亿
jié


shì
suǒ
xiū
jiān

zhī



děng



jiē
dāng
wǎng
shēng



shí
sān

míng
yuē

wèi


yǒu

bǎi
jiǔ
shí

亿



zhòng

zhū
xiǎo




qiū
děng



chēng


jiē
dāng
wǎng
shēng

shí
fāng
shì
jiè
zhū

míng
hào




zhòng
dāng
wǎng
shēng
zhě

dàn
shuō

míng

qióng
jié

jìn


gào

shì


guān

zhū






shàn
huò



ruò
yǒu
shàn
nán


shàn

rén


wén
ē

tuó

míng
hào

néng
shēng

niàn

ài
zhī
xīn

guī

zhān



shuō
xiū
xíng

dāng
zhī

rén
wéi




dāng
huò

shàng
suǒ
shuō
gōng


xīn

xià
liè



gòng
gāo

chéng
jiù
shàn
gēn


jiē
zēng
shàng

dāng
zhī

rén
fēi
shì
xiǎo
shèng




zhōng


míng





shì

gào

tiān
rén
shì
jiān
ē
xiū
luó
děng

yīng
dāng
ài
yào
xiū


shēng

yǒu
xīn



jīng
zhōng

shēng
dǎo
shī
xiǎng


lìng

liàng
zhòng
shēng



ān
zhù


tuì
退
zhuǎn



jiàn

guǎng
广

zhuāng
yán

shè
shòu
shū
shèng

chà

yuán
mǎn
gōng

zhě

dāng

jīng
jìn

tīng


mén

wéi
qiú




shēng
tuì
退

chǎn
wěi
zhī
xīn

shè


huǒ


yìng

huǐ







liàng

亿
zhū


děng

jiē

qiú

wēi
miào

mén

zūn
zhòng
tīng
wén


shēng
wéi
bèi

duō
yǒu




wén

jīng
ér

néng


shì


děng

yìng
qiú



ruò

lái
shì

nǎi
zhì
zhèng

miè
shí

dāng
yǒu
zhòng
shēng

zhí
zhū
shàn
běn


céng
gòng
yǎng

liàng
zhū


yóu


lái
jiā
wēi



néng


shì
guǎng
广


mén

shè

shòu
chí

dāng
huò
guǎng
广


qiè
zhì
zhì




zhōng

guǎng
广

shèng
jiě

huò

huān


guǎng
广
wéi

shuō

cháng
yào
xiū
xíng

zhū
shàn
nán



shàn

rén

néng

shì


ruò

qiú

xiàn
qiú

dāng
qiú
zhě

jiē
huò
shàn



děng
yīng
dāng
ān
zhù



zhòng
zhū
shàn
běn

yīng
cháng
xiū


shǐ
使


zhì




qiè
zhǒng
lèi
zhēn
bǎo
chéng
jiù
láo


ē

duō


shì
děng
lèi

wēi

zhě

néng
shēng


guǎng
广


mén

yóu




tīng
wén


yǒu


亿



tuì
退
zhuǎn
ē
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān



ruò
yǒu
zhòng
shēng



jīng
diǎn

shū
xiě

gòng
yǎng

shòu
chí


sòng




qǐng
wèi

yǎn
shuō

quàn
lìng
tīng
wén


shēng
yōu
nǎo

nǎi
zhì
zhòu


wéi

chà



gōng




shàng
dào

zhōng

tuì
退
zhuǎn


rén
lín
zhōng

jiǎ
shǐ
使
sān
qiān

qiān
shì
jiè
mǎn
zhōng

huǒ


néng
chāo
guò

shēng

guó


shì
rén

céng
zhí
guò



shòu





qiè

lái

tóng
suǒ
chēng
zàn

shì

yīng
dāng
zhuān
xīn
xìn
shòu

chí
sòng
shuō
xíng


jīn
wèi
zhū
zhòng
shēng
shuō

jīng


lìng
jiàn

liàng
shòu
寿




guó


qiè
suǒ
yǒu

suǒ
dāng
wéi
zhě

jiē

qiú
zhī





miè

zhī
hòu


shēng

huò

dāng
lái
zhī
shì

jīng
dào
miè
jìn




bēi
āi
mǐn


liú

jīng
zhǐ
zhù
bǎi
suì


yǒu
zhòng
shēng

zhí

jīng
zhě

suí

suǒ
yuàn

jiē





lái
xīng
shì

nán
zhí
nán
jiàn

zhū

jīng
dào

nán

nán
wén


shàn
zhī
shì

wén

néng
xíng



wéi
nán

ruò
wén

jīng

xìn
yào
shòu
chí

nán
zhōng
zhī
nán


guò

nán

ruò
yǒu
zhòng
shēng

wén

shēng


xīn
qīng
jìng

yǒng
yuè
huān



máo
wéi

huò
lèi
chū
zhě

jiē
yóu
qián
shì
céng
zuò

dào


fēi
fán
rén

ruò
wén

hào

xīn
zhōng





jīng


dōu

suǒ
xìn

jiē
cóng
è
dào
zhōng
lái


宿
yāng
wèi
jìn

wèi
dāng

tuō


xīn




xìn
xiàng
ěr


gào



zhū


lái

shàng
zhī


shí


wèi


ài

zhuó

shèn
shēn
zhī




luó

děng


zhī


fēi




néng
shuō

rén


nán
kāi
shì

jiān

shēn
xìn

shí

nán
zāo


jīn


xuān
shuō

shì
guǎng
广

wēi
miào

mén


qiè
zhū

zhī
suǒ
chēng
zàn


zhǔ

děng

zuò

shǒu


wèi
zhū
yǒu
qíng
cháng





lìng
zhòng
shēng
lún
duò



bèi
shòu
wēi


yìng
qín
xiū
xíng

suí
shùn

jiào

dāng
xiào



cháng
niàn
shī
ēn

dāng
lìng
shì

jiǔ
zhù

miè

dāng
jiān
chí
zhī



huǐ
shī



wéi
wàng

zēng
jiǎn
jīng


cháng
niàn

jué



dào
jié




shì

zuò

shì
shuō


lái
suǒ
xíng


yìng
suí
xíng

zhòng
xiū

shàn

qiú
shēng
jìng
chà

ěr
shí
shì
zūn
ér
shuō
sòng
yuē

ruò

wǎng

xiū

huì



zhèng


néng
wén


céng
gòng
yǎng
zhū

lái


néng
huān

xìn

shì

è
jiāo
xiè
dài

xié
jiàn

nán
xìn

lái
wēi
miào



máng
rén
héng
chǔ
àn


néng
kāi
dǎo



wéi
céng


zhí
zhòng
shàn

jiù
shì
zhī
xíng
fāng
néng
xiū

wén

shòu
chí

shū
xiě


sòng
zàn
yǎn
bìng
gòng
yǎng


shì

xīn
qiú
jìng
fāng

jué
dìng
wǎng
shēng


guó

jiǎ
shǐ
使

huǒ
mǎn
sān
qiān

chéng

wēi


néng
chāo


lái
shēn
guǎng
广
zhì
huì
hǎi

wéi



nǎi
néng
zhī

shēng
wén

亿
jié


zhì

jìn

shén


néng


lái
gōng



zhī

wéi
yǒu
shì
zūn
néng
kāi
shì

rén
shēn
nán


nán
zhí

xìn
huì
wén

nán
zhōng
nán

ruò
zhū
yǒu
qíng
dāng
zuò

xíng
chāo

xián
dēng

àn

shì


wén
zhū
zhì
shì

yīng
xìn

jiào

shí
yán


shì
miào

xìng
tīng
wén

yīng
cháng
niàn

ér
shēng

shòu
chí
guǎng
广

shēng

liú


shuō

rén
zhēn
shàn
yǒu

ěr
shí
shì
zūn
shuō

jīng


tiān
rén
shì
jiān
yǒu
wàn
èr
qiān

yóu


亿
zhòng
shēng

yuǎn

chén
gòu



yǎn
jìng

èr
shí

亿
zhòng
shēng


ē

hán
guǒ

liù
qiān

bǎi

qiū

zhū
lòu

jìn

xīn

jiě
tuō


shí

亿





shàng


zhù

tuì
退
zhuǎn


hóng
shì
gōng

ér

zhuāng
yán

èr
shí


亿
zhòng
shēng



tuì
退
rěn


wàn

亿

yóu

bǎi
qiān
zhòng
shēng



shàng


wèi
céng



jīn
shǐ
chū


zhòng
zhū
shàn
gēn
yuàn
shēng



jiàn
ē

tuó


jiē
dāng
wǎng
shēng


lái





fāng


chéng


tóng
míng
miào
yīn

lái


yǒu
shí
fāng

chà
ruò
xiàn
zài
shēng


wèi
lái
shēng

jiàn
ē

tuó

zhě


yǒu

wàn

zhī

yóu

rén


shòu


rěn

chéng

shàng




zhū
yǒu
qíng

jiē
shì
ē

tuó


宿
yuàn
yīn
yuán



wǎng
shēng


shì
jiè

ěr
shí
sān
qiān

qiān
shì
jiè
liù
zhǒng
zhèn
dòng

bìng
xiàn
zhǒng
zhǒng

yǒu
shén
biàn

fàng

guāng
míng


zhào
shí
fāng


yǒu
zhū
tiān



kōng
zhōng

zuò
miào
yīn
yuè

chū
suí

shēng

nǎi
zhì

jiè
zhū
tiān


jiē

wén

tàn
wèi
céng
yǒu


liàng
miào
huā
fēn
fēn
ér
jiàng

zūn
zhě
ē
nán







zhū


shēng
wén

tiān
lóng




qiè

zhòng

wén

suǒ
shuō

jiē

huān


xìn
shòu
fèng
xíng


shuō

shèng

liàng
shòu
寿
zhuāng
yán
qīng
jìng
píng
děng
jué
jīng



qiè

zhàng
gēn
běn

shēng
jìng

tuó
luó

nán

ē

duō


duō
tuō
qié
duō

duō


tuō
ē





ē


duō

dān


ē


duō

jiā
lán

ē


duō

jiā
lán
duō
qié


qié
qié

zhǐ
duō
jiā

suō



guī


dāng
yuàn
zhòng
shēng


jiě

dào



shàng
xīn


guī


dāng
yuàn
zhòng
shēng

shēn

jīng
zàng

zhì
huì

hǎi


guī

sēng

dāng
yuàn
zhòng
shēng

tǒng


zhòng


qiè

ài


nán
shèng
zhòng

yuàn


gōng


shī


qiè

shàng
bào

chóng
ēn

xià

sān


ruò
yǒu
jiàn
wén
zhě





xīn

jìn


bào
shēn

tóng
shēng


guó

相关推荐
热点栏目
推荐阅读
传为美谈 传为美谈

传为美谈成语名称传为美谈成语拼音chuán wéi měi tá...

传为佳话 传为佳话

传为佳话成语名称传为佳话成语拼音chuán wéi jiā huà...

伟绩丰功 伟绩丰功

伟绩丰功...

优胜劣汰 优胜劣汰

优胜劣汰成语名称优胜劣汰成语拼音yōu shèng liè tà...

传为笑柄 传为笑柄

传为笑柄成语名称传为笑柄成语拼音chuán wéi xiào bǐ...

最新文章
戏马台南山簇簇,山边饮酒 戏马台南山簇簇,山边饮酒

戏马台南山簇簇,山边饮酒歌别曲。古诗原文[挑错/...

成事莫说,覆水难收。_1 成事莫说,覆水难收。_1

成事莫说,覆水难收。古诗原文[挑错/完善]成事莫说...

憬彼淮夷,来献其琛。 憬彼淮夷,来献其琛。

憬彼淮夷,来献其琛。古诗原文[挑错/完善]出自先秦...

戎衣不脱随霜雪,汗马骖单 戎衣不脱随霜雪,汗马骖单

戎衣不脱随霜雪,汗马骖单长被铁。古诗原文[挑错/...

憔悴天涯,故人相遇情如故 憔悴天涯,故人相遇情如故

憔悴天涯,故人相遇情如故。古诗原文[挑错/完善]出...

慎厥身,修思永。_1 慎厥身,修思永。_1

慎厥身,修思永。...

成事不说,遂事不谏,既往 成事不说,遂事不谏,既往

成事不说,遂事不谏,既往不咎。...

成事莫说,覆水难收。 成事莫说,覆水难收。

成事莫说,覆水难收。古诗原文[挑错/完善]出自《增...

慷慨以任气,磊落以使才 慷慨以任气,磊落以使才

慷慨以任气,磊落以使才古诗原文[挑错/完善]慷慨以...

慷慨十年长剑在,登楼一笑 慷慨十年长剑在,登楼一笑

慷慨十年长剑在,登楼一笑暮山横。...

手机版 网站地图